Qi catalan

Qi :  energia, respiració, alè de vida

 

La pràctica del Qi Gong Àntic permet assimilar verdaderament el Qi.

Hi ha cuatre etapes principals:  Recollir el Qi, Fer circular el Qi, Ordenar el Qi, Fer venir i Concentrar el Qi al Xia Dantian  

El Xia Dantian és el Camp de Cinabre, el Camp de l’Elixir.

És el lloc essencial de la concentració i de la transformació de l’energia. Està situat a la zona del baix ventre sota el melic.

Amb la pràctica el Qi es reforça, s’afina, s’allibera.

Hong Shu, el gran art de la vida.

« Carácter Qi, utilitzat per els Taoistes, a dalt Wu el Buit, a baix la clau del Foc (foc vital potencial de tota activitat) »